Aktualności

Składka członkowska PZŁ

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 35zł – razem  355zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 35zł – razem  195zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie z § 181 pkt.2, młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

Pismo w sprawie usuwania produktów ubocznych (patrochów)

Pismo z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Ministerstwo Środowiska

Podsekretarz  Stanu

Główny Konserwator Przyrody

Piotr Otawski

Z treści pisma wynika , że nie istnieje konieczność przekazywania wnętrzności zwierzyny do utylizacji. Myśliwy zobowiązany jest do zabrania pozyskanej tuszy dzika wraz z mięśniem oddechowym – przeponą, którego próbka wykorzystywana jest do badania na obecność włośnia. W związku z powyższym na obszarach nie objętych żadnymi restrykcjami dotyczącymi zagrożenia epizootycznego, obowiązek usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – patrochów, które jako materia organiczna stanowią istotne ogniwo łańcucha pokarmowego, jest bezzasadny.

W związku z powyższym pismem i treścią w nim zawartą wynika że patrochy możemy zostawić  w miejscu pozyskania zwierzyny, jednak proszę mieć na uwadze względy estetyczne .

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
 
                                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                                                      Mirosław Wróblewski