Aktualności

                                                                   

W związku z propozycją udostępnienia numerów telefonów komórkowych myśliwych naszego okręgu PZŁ  w życiu Okręgu i PZŁ. Przedstawiamy ww. pismo.  Nadmieniamy, że udostępnienie nr telefonu nie jest obowiązkowe. Listy osób wyrażających zgodę na udostępnienie nr telefonu prosimy przesłać do biura ZO do końca roku lub dostarczyć podczas prolongaty legitymacji PZŁ lub u sekretarza koła.

          

                                              

 

Składka członkowska PZŁ

2017

 

- składka normalna 320zł + ubezpieczenie 37zł – razem  357zł normalna

- składka ulgowa 160zł + ubezpieczenie 37zł – razem  197zł ulgowa

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje zgodnie par.108 pkt. 10  młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli  70 rok życia.

Stan środków na koncie członka, można sprawdzić osobiście lub telefonicznie u skarbnika.

Jednocześnie przypominam numer rachunku do wpłat na konto Koła Łowieckiego „Śniardwy” w Mikołajkach.

BS Mikołajki   05 9350 0001 0000 0101 2061 0001

Pismo w sprawie usuwania produktów ubocznych (patrochów)

Pismo z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Ministerstwo Środowiska

Podsekretarz  Stanu

Główny Konserwator Przyrody

Piotr Otawski

Z treści pisma wynika , że nie istnieje konieczność przekazywania wnętrzności zwierzyny do utylizacji. Myśliwy zobowiązany jest do zabrania pozyskanej tuszy dzika wraz z mięśniem oddechowym – przeponą, którego próbka wykorzystywana jest do badania na obecność włośnia. W związku z powyższym na obszarach nie objętych żadnymi restrykcjami dotyczącymi zagrożenia epizootycznego, obowiązek usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – patrochów, które jako materia organiczna stanowią istotne ogniwo łańcucha pokarmowego, jest bezzasadny.

W związku z powyższym pismem i treścią w nim zawartą wynika że patrochy możemy zostawić  w miejscu pozyskania zwierzyny, jednak proszę mieć na uwadze względy estetyczne .

 

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT ZA TUSZE ZWIERZYNY POBRANEJ NA UŻYTEK WŁASNY
 
1.Z dniem 31.05.2013r przekazywanie tusz na użytek własny jest dokonywane na podstawie protokołu wydania tuszy a jej wartość rejestrowana jest na    kasie fiskalnej.
 
2.Wartość przekazanej tuszy wykazaną na paragonie fiskalnym, myśliwy obowiązany jest wpłacić na konto koła prowadzonego w
 
   Banku Spółdzielczym w Mikołajkach nr 05935000010000010120610001
 
3.Termin zapłaty za tusze ustala się na 14 dni ( czternaście ) od daty pobrania tuszy.
 
4.Na każdym dowodzie wpłaty za tusze należy wpisać ( tytuł wpłaty ) numer paragonu fiskalnego.
 
                                                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                                                      Mirosław Wróblewski